تبلیغات
مجله دینی المصباح - سوال متن پیام دوم

مجله دینی المصباح
 
آموزش دینی و قران و عربی دبیرستان دوره اول
 درس پنجم: نردبان آسمان

- بنابه فرمایش حضرت علی(ع) مردم باچه چیزبایدخود رابه خدا نزدیک کنند؟

- باتوجه به سخن امیرالمومنین علی(ع) چراعده ای به دوزخ می روند؟


- نمازگناهان انسان رامانند........ پاییزی می ریزد .


- ستون دین ومعراج انسان مومن چیست؟

- ترک نمازبرای انسان چه عواقبی می تواندداشته باشد؟

- ترک نمازبرای انسان چه عواقبی می تواندداشته باشد؟

- ترک نمازبرای انسان چه عواقبی می تواندداشته باشد؟

- بنابه توصیه امام المتّقین علی (ع) کسی که اذان واقامه ی نمازرابگوید، دارای چه مرتبه وجایگاهی می باشد؟

- مفهوم ومعنای اذان واقامه گواهی دادن به چیست؟

- پیامبراکرم(ص) درباره ی نقش وثواب موذّن چه می فرماید؟

- نمازگزار درمسجد میهمان ....... می باشد

- فوایدنمازخواندن درمسجد راذکرکنید

- بنابه فرموده ی پروردگارمتعال نقش مساجددرروی زمین مانندچیست؟

الف- محل عبادت وخداپرستی

ب- مکان اتحادمسلمانان ج- محل مشورت مردم د- خانه های خداوند


- پس ازخواندن نمازچه ذکری ثواب فراوان دارد؟

-اگرشخصی بدون اطلاع وآگاهی با لباس یابدن نجس نمازبخواند ، نمازش چگونه است؟

- اگرنمازگزارقبل از نمازبدا ند بدن یا لباسش نجس است وباهمان لباس یابدن نجس نمازبخواند، نمازاو چگونه است؟

- حسین لباسش مقداری خونی بود وخودش این موضوع رامی دانست ، اوبا همان لباس نماز خواندونمازش نیز صحیح است . دلیل آن چه می تواند باشد؟

- باکدام یک ازوسایل زیرمی توان نمازخواند؟

الف- جوراب نجس ب- پیراهن نجس ج- شلوارنجس د-کاپشن نجس

- پیامبر پنج وعده نماز را به چه چیز تشبیه كرده؟

–كدام مورد از احكام نماز است؟

خواندن نماز در مسجد غصبی نبودن لباس نماز گزار (ص) خواندن اذان و اقامه

-چه فرقی بین آداب نماز و احكام نماز است؟

درس ششم

با استفاده ازفرمایش پیامبر(ص ) برخی ویژگی های ماه مبارک رمضان رابگویید.

- روزه گرفتن درماه مبارک رمضان برمسلمانان ......... است.

- پیامبر(ص) روزه راسپروپوشش دربرابرچه چیزهایی می دانند؟

فایده های روزه رابنویسید.

- انسانی که باروزه اراده ی خود راقوی می کند، ازاین اراده درزندگی خودچگونه بهره مند می شود؟

- بنابه فرمایش امام صادق (ع) چراخداوندروزه رابرمردم واجب کرده است؟

- روزه گرفتن چه فایده ای برای جسم وتن انسان دارد؟

- بااستفاده ازسخن پیامبر(ص) ، چه کنیم تاسالم بمانیم؟

« برای روزه گرفتن بایدنیّت کنیم » یعنی چه؟

روزه بودن ازچه وقت شروع وتاچه وقت ادامه دارد؟

- علی روزه دارد وکمی تشنه شده، یادش نیست که روزه است او نصف لیوان شربت خورد . روزه اوصحیح است. ص غ

- انسان روزه داراگربه حمام برود وزیردوش آب سرش را بشوید، روزه اش صحیح است. ص غ

-درمکانی خاکبرداری می کنند ،گردوخاک زیادی است وشخص روزه داری درآن جا کارمی کند ، اگرجلوی دهان وبینی اش را با پارچه ای ببندد ، روزه اش باطل است. ص غ


-اگرکسی فراموش کندکه روزه دارد وداخل استخرسرش رازیرآب ببرد، روزه ی او چگونه است

 http://alihedarinia.blogfa.com/

طبقه بندی:
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 17 اسفند 1390 توسط علی ابادی