تبلیغات
مجله دینی المصباح - سوال متن پیام دوم
 
مجله دینی المصباح
آموزش دینی و قران و عربی دبیرستان دوره اول
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : علی ابادی
نویسندگان
نظرسنجی
بازدید کننده گرامی چگونه با این وبلاگ اشنا شدید ؟
 سلام دانش اموزان عزیز  تعدادی سوال متن پیام دوم راهنمایی برایتان گذاشتم  قبل از هر چیز از همکار محترم اقای بیگدلی تشکرمی کنم  روی ادامه مطلب کلیک کنید درس اول

1-حضرت علی (ع) درباره شگفتی های آفرینش انسان چه می فرماید؟

2-انسان که ازنعمت های بی پایان پروردگاراستفاده می کند ،چگونه می تواند ازاو سپاس گزاری نماید؟

3-راه رسیدن به بهشتی که همه آن رادوست داریم،چیست؟

4-دانشمندان باالگو گرفتن ازکدام قسمت بدن انسان دوربین های پیشرفته راطراحی کرده اند؟

درس دوم

1-دو سرمایه ی گرانبها یی راکه خداوند دروجود انسان قرار داده نام ببرید.

2-هنگامی که شخصی قدرعمروزندگی خود رانمی داندوبادست خالی ازاین دنیامی رود، به خداوند چه می گوید؟

3-پاداش کارهای نیک انسان دراین دنیا چیست؟

4-حضرت علی(ع) غنیمت شمردن چه چیزراتوصیه می فرماید؟

5-تفاوت انسان بادیگرموجودات درچیست؟

6-قدرت تفکردرانسان چه فایده های برای او دارد؟

7-پیامبر(ص) چه تفکری رابرترازساعت هاعبادت می داند؟

8-وجود چه چیزدرانسان وحیوان مشترک است؟

الف –تفکر     ب-اندیشیدن      ج-عمر       د-خوشبختی

درس سوم

1-باتوجه به آیه « إ یّاکَ نَعبُدُ وإیّاکَ نَستَعین » ماازچه کسی کمک ویاری می خواهیم؟

2-ازچه راه هایی می توانیم ازخداوندمتعال یاری وکمک بخواهیم؟

3-ساده ترین راه برای کمک گرفتن  ازخداوندبزرگ  .............. است.

4-براساس آیه « وَإذا سَاَلَکَ عِبادی عَنّی ....» خداوند چه زمانی پاسخ وجواب انسان رامی دهد؟

5-زمانی که ازخداوند چیزی رامی خواهیم وآن به مصلحت ما ن نیست،خداوند به جای درخواست ما چه چیزی می دهد؟

6-درچه صورت وشرایطی دعاها مستجاب می شود؟

7-بهترین نمونه دعاچیست؟

الف –روزه        ب- نماز       ج-صبر          د- پرهیزگاری

8-خداوند درجنگ احد مسلمانان را درصورت رعایت چه چیزی  وعده ی یاری می دهد؟

9-یکی ازکارهایی که باعث تقویت صبرمی شود ..........گرفتن است.

10- بنا به فرمایش امام صادق (ع) منظور کمک گرفتن ازصبرچیست؟

درس چهارم

1-پیامبر(ص ) زمانی که مبعوث شد،مردم درچه وضع وشرایطی زندگی می کردند؟(پاسخ ازسخن حضرت علی(ع) استفاده شود.)

2-فایده هاوثمراتی راکه دین برای مردم به ارمغان آورد، بگویید.

3-ارزش دین چه وقتی بیشترمشخص می شود؟

4-چراخداوندپیامبران رابه کمک مافرستاد؟

5-باتوجه به آیه « اَرسلنا فیکُم رَسولاً مِنکُم ....» وظیفه وکارپیامبران چیست؟

6-کسانی که به راهنمایی های دین اعتقاد دارند، به مسائل وکارهای خود چگونه عمل می کنند؟

7- تنها راه رسیدن به سعادت دنیا وآخرت .........است.

درس پنجم

1- بنابه فرمایش حضرت علی(ع) مردم باچه چیزبایدخود رابه خدا نزدیک کنند؟

الف- روزه گرفتن    ب- پوشیدن لباس تمیز      ج- نمازخواندن        د- موذّن نمازبودن

2- باتوجه به سخن امیرالمومنین علی(ع) چراعده ای به دوزخ می روند؟

3- نمازگناهان انسان رامانند........ پاییزی می ریزد.

4- ستون دین ومعراج انسان مومن چیست؟

الف- روزه       ب- دعا        ج- صبر          د- نماز

5- ترک نمازبرای انسان چه عواقبی می تواندداشته باشد؟

6- شخص مسلمانی که می خواهد نماز بخواند، برای قبولی بهتر نمازش چه آدابی راباید رعایت نماید؟

7- بنابه توصیه امام المتّقین علی (ع) کسی که اذان واقامه ی نمازرابگوید، دارای چه مرتبه وجایگاهی می باشد؟

8- مفهوم ومعنای  اذان واقامه گواهی دادن به چیست؟

9- پیامبراکرم(ص) درباره ی نقش وثواب موذّن چه می فرماید؟

10- نمازگزار درمسجد میهمان ....... می باشد.

11- فوایدنمازخواندن درمسجد راذکرکنید.

12- بنابه فرموده ی پروردگارمتعال نقش مساجددرروی زمین مانندچیست؟

الف- محل عبادت وخداپرستی   ب- مکان اتحادمسلمانان   ج- محل مشورت مردم   د- خانه های خداوند

13- پس ازخواندن  نمازچه ذکری ثواب فراوان دارد؟

14- اگرشخصی بدون اطلاع وآگاهی با لباس یابدن نجس نمازبخواند ، نمازش چگونه است؟

15- اگرنمازگزارقبل از نمازبدا ند بدن یا لباسش نجس است وباهمان لباس یابدن نجس نمازبخواند، نمازاو چگونه است؟

16- حسین لباسش مقداری خونی بود وخودش این موضوع رامی دانست ، اوبا همان لباس نماز خواندونمازش نیز صحیح است . دلیل آن چه می تواند باشد؟

17- اگربدن یالباس شخصی بایک قطره غیرازخون نجس شده باشد، آیااو می تواند با آن نجاست کم نمازبخواند؟

18- باکدام یک ازوسایل زیرمی توان نمازخواند؟

الف- جوراب نجس    ب- پیراهن نجس    ج- شلوارنجس    د-کاپشن نجس

19- اگرکلاه شخصی نجس باشد، او درچه صورتی می تواند باکلاهش نمازبخواند؟

20- شرایط لباس نمازگزاررابنویسید.

21- باکدام یک ازمواردزیرنمازخواندن صحیح نیست؟

الف- نمازبادستکش نجس            ب- نماززهراباانگشترطلا                                                                ج- نمازباکلاه نجس                    د- نمازاحمدباانگشترطلا

22- پشم های گوسفندی راچیده وباآن لباس درست کرده اند، نمازخواندن باآن لباس چگونه است؟

درس ششم

1- با استفاده ازفرمایش پیامبر(ص ) برخی  ویژگی های ماه مبارک رمضان رابگویید.

2- روزه گرفتن درماه مبارک رمضان برمسلمانان ......... است.

3- پیامبر(ص) روزه راسپروپوشش دربرابرچه چیزهایی می دانند؟

4- فایده های روزه رابنویسید.

5- انسانی که باروزه اراده ی خود راقوی می کند، ازاین اراده درزندگی خودچگونه بهره مند می شود؟

6- بنابه فرمایش امام صادق (ع) چراخداوندروزه رابرمردم واجب کرده است؟

7- روزه گرفتن چه فایده ای برای جسم وتن انسان دارد؟

8- بااستفاده ازسخن پیامبر(ص) ، چه کنیم تاسالم بمانیم؟

9- « برای روزه گرفتن بایدنیّت کنیم » یعنی چه؟

10- روزه بودن ازچه وقت شروع وتاچه وقت ادامه دارد؟

11- علی روزه دارد وکمی تشنه شده، یادش نیست که روزه است او نصف لیوان شربت خورد . روزه اوصحیح است.  ص       غ

12- انسان روزه داراگربه حمام برود وزیردوش آب سرش را بشوید، روزه اش صحیح است.  ص      غ

13-درمکانی خاکبرداری می کنند ،گردوخاک زیادی است وشخص روزه داری درآن جا کارمی کند ، اگرجلوی دهان وبینی اش را با پارچه ای ببندد ، روزه اش باطل است.  ص    غ 

14-اگرکسی فراموش کندکه روزه دارد وداخل استخرسرش رازیرآب ببرد، روزه ی او چگونه است؟

درس هفتم

1- باتوجه به آیه «الَّذینَ تَتَوفّاهُمُ ....» چراانسان های پاک واردبهشت می شوند؟

2- فرشتگان هنگام گرفتن جان انسان های پاک چگونه باآن هارفتارمی کنند؟

3- هنگامی که فرشتگان جان انسان های کافررامی گیرند، باآن هاچگونه برخوردی دارند؟

4- فرشتگان هنگام گرفتن جان انسان های .......... به آن هاسلام ودرودمی فرستند.

5- چه کسانی هنگام رفتن ازاین دنیا(مرگ) هیچ هراس وترسی ندارند؟

6- چراانسان های باایمان ازمرگ نمی ترسند؟

7- چه کسانی دوست ندارندازاین دنیا بروند؟چرا؟

8- چراکافران وبدکاران دوست ندارندازاین دنیا بروند؟

9- انسان برای این که درجهان دیگرراحت وآسوده باشد، بهتراست دراین دنیاچه کارهایی راانجام دهد؟(چگونه عمل کند؟)

10- مرگ برای انسان های بدکاروکافربه چه معنامی باشد؟

الف - آرامش وراحتی      ب- پایان خوشی وآغازراحتی      ج- ابتدای سختی وراحتی    

د- پایان خوشی وشروع سختی

درس هشتم

1- چراماانسان هاازمرگ می ترسیم؟(پاسخ ابوذر)

2- حالت همه ی انسان ها هنگام مرگ مانندهم ویکسان است. ص         غ

3- انسان باانجام چه کارهایی می تواندزندگی خوب وراحتی رادرجهان آخرت برای خودفراهم نماید؟چندمثال ذکرکنید.

4- چراشخصی که لحظه های آخرعمرمورداذیت وآزاردوموجودترسنا ک بود، حالتش تغییرنمود؟

5- باتوجه به فرمایش امام صادق(ع) دشواری های مرگ برچه کسانی آسان می شود؟

6- پیامبر(ص) به چه نمازی سفارش وتأکیدداشتند؟

الف- نمازمغرب      ب- نمازصبح       ج- نمازظهرومغرب         د- همه نمازها

7- باتوجه به آیه « اَقِم الصَّلاةَ .... » نمازانسان راازچه کارهایی بازمی دارد؟

8- برپاداشتن درست وبه موقع نمازچه نتیجه ای برای انسان دارد؟

9- انسان هرچه ازگناه دورشود به ........... نزدیک می گردد.

10- چه عاملی باعث فشارقبرسعدبن معاذشد؟

الف- خوش اخلاقی باخانواده    ب- نخواندن نمازبه موقع      ج- نیکی نکردن به مادرش     

 د- بداخلاقی باخانواده

11- چه کارهایی باعث آسانی مرگ وزندگی راحت پس ازآن می شود؟

الف- انجام واجبات و ترک محرمات     ب- انجام محرمات و ترک واجبات         ج- ترک واجبات ومحرمات      

 د- انجام واجبات ومحرمات

12- حضرت علی (ع) درپاسخ این که شماچگونه خودرابرای مرگ آماده کرده اید که ازآن هراسی ندارید،چه فرمود؟

درس نهم

1-پیامبر(ص) به جای دریافت مزد چه چیزی ازمردم می خواهد؟

2-یکی ازبهترین راه های قدردانی اززحمات اولیای خداوندچیست؟

3-فایده هاوثمرات زیارت رابنویسید.

4-یکی ازبهترین راه های کمک خواستن ازخداوندچیست؟

5-چراازپیامبران وامامان می خواهیم که برای مادعاکنند؟

6-برای رسیدن به یک هدف چه بایدکرد؟

     الف-فقط دعاوعبادت کنیم.       ب-باتمام قدرت تلاش کنیم   

    ج-به زیارت اولیای خدابرویم       د- دعاکرده وتوان خودرا به کارگیریم.

7-مهم ترین وارزشمندترین فایده زیارت اولیای خداچیست؟

8-چه وقت اعمال مابهتروازپاداش های ارزشمندترخدابهره مندمی شویم؟

9-باتوجه به فرمایش امام محمدباقر(ع) چگونه به پاداش های الهی وولایت امامان خواهیم رسید؟

10-آداب زیارت به چه معنی است؟(یعنی چه)

11-آداب رفتن به زیارت اولیای خداراذکرکنید.

12-اولین عمل درغسل چیست؟

الف-شستن سروگردن     ب-شستن سمت راست بدن      ج- نیت کردن     د-شستن سمت چپ بدن

13-غسل هادرچه چیزبایکدیگرتفاوت دارند؟

الف-نحوه شستن سروگردن    ب-نحوه نیت کردن     ج-شستن سمت راست وچپ    د-نحوه آب ریختن

14-دست شخصی خونی شده وبه آن چسبی چسبانده، اگر غسل کند، غسلش صحیح نیست.  ص   غ

درس دهم

1-انتظارفرج راتوضیح دهید.

2-کلمه فرج به چه معنااست؟

3-پیامبر(ص) بهترین کارهای امت خودراچه می داند؟

الف-اقامه نماز      ب-روزه گرفتن       ج-دعاکردن        د-انتظارفرج

4-انتظارفرج به چه چیزهایی است؟

5-بنابه فرمایش امام زمان (عج) ، ایشان به دیدن چه کسانی می آیند؟(چرابرخی افرادرابه دوستی برمی گزینند؟)

6-امام زمان(عج) ازتمام کارهای خوب وبدماباخبرمی باشند.  ص   غ

7-باتوجه به این که امام زمان(عج) ازهمه کارهای ماباخبراست، چرابایدبه کارهای خودبیشترتوجه کنیم؟

درس یازدهم

1-چراحضرت ابراهیم(ع) به مقام پیامبری ودوستی باخدارسید؟

2-یکی ازبهترین وساده ترین راه های نیکی کردن به دیگران ......... به آن هامی باشد.

3-انسان سخاوتمند به .........  نزدیک است.

الف-خداودوستانش         ب- پیامبران وامامان          ج-بهشت        د- خداوبهشت

4-انسان سخاوتمندبه .......... نزدیک واز........دورمی باشد.

الف-خدا-جهنم      ب-بهشت-دوستانش        ج-خدا-مردم         د-بهشت-مردم

5-انسان بخیل به چه چیزنزدیک وازچه چیزدورمی باشد؟

الف-خدا-جهنم   ب-جهنم-خدا   ج-دوستان-خدا    د-خدا-پول

6-بخیل ترین مردم چه کسی می باشد؟

7-معنی سخاوتمندی رادرچندکلمه بگویید.

8-چندنمونه سخاوتمندی وبخل رادرکارهای روزانه نام ببرید.

9-امام رضا(ع) سخاوت رابه چه چیزتشبیه کرده است؟

10-باتوجه به آیه« وَالَّذینَ اِذا اَنفَقوا...» ویژگی انسان های مومن رابنویسید.

11-اگرشخصی پولی داشته باشدوهمه آن رابی حساب خرج کند،مرتکب چه عملی است؟

الف-بخل      ب-اسراف     ج-سخاوت       د-بخشش

12-اگرفردی پولی داشته ومقداری ازآن رابه دیگران کمک کند، چگونه انسانی است؟

الف-بخیل     ب-اسراف کار       ج-سخاوتمند       د-ولخرج

درس دوازدهم

1-باتوجه به سخن امام علی(ع) عاقبت کسانی که ازعادت های بدپیروی می کنند،چیست؟

2-اگربخواهیم رشدکرده ودرزندگی سعادتمند باشیم،چه کارهایی بایدانجام دهیم؟

3-انسان هابایدعادت های ناپسندخودرابشناسند وآن هاراترک کنند. ص   غ

4-چه نوع عادت هایی رابهتراست دروجودمان تقویت کنیم؟

الف-خوب     ب-ناپسند     ج-سرگرمی         د-گزینه الف وج

5-ازعادت های بدی که می توانندمانع رشدماشوندوماراازمسیرخوش بختی واقعی دورکنند، دو موردنام ببرید.

6-زیاده روی درسرگرمی هایی که به خودی خود بدنیستند،چه اثری دارد؟

7-آتش بازی وبازی کردن باترقه جزء کدام دسته ازسرگرمی ها می باشد؟

8-بنابه سخن امام محمد باقر(ع)  چه کسانی واردبهشت می شوند؟

9-نتیجه کسانی که دربرابرسختی ها وناملایمات زندگی استقامت وصبرمی کنند، چیست؟

10-کدام یک ازکارهای زیرجزءعادات خوب وپسندیده می باشد؟

الف -ابتداسلام کردن به دیگران وباعجله غذاخوردن       ب-خواندن نمازسپس نوشتن تکالیف  

ج-نوشتن سریع تکالیف وتماشای تلویزیون      د-درمدرسه تکالیف رانوشتن تادرخانه فیلم نگاه کنیم.

درس سیزدهم

1-ثمرات کاروکوشش رابیان کنید.

2-پیامبر(ص) چه نوع کاروکسبی راعبادت می داند؟

3-امام صادق(ع) چه چیزراباعث پاک شدن گناهان می داند؟

الف-عبادت کردن    ب-انتظار فرج    ج-استقامت درکارها     د-کارهای نیک

4-کسی که اموالش راازراه های حرام به دست آورده اگرمقداری ازآن راانفاق کند،گناهانش پاک

می شود.  ص   غ

5-کسی که پولی راازراه دزدی به دست آورد،وضع آن مال چگونه است؟

الف-آن پول حلال است   ب-دیگران می توانند ازآن استفاده کنند   

 ج-آن پول حرام است     د-فقط خودش می تواندازپول استفاده کند

6-کارمندی که به جای انجام دادن به موقع کارمردم جدول روزنامه حل می کند، حقوقی که

می گیرد حرام است.  ص   غ

درس چهاردهم

1-انسانی که درقیامت پولی برای بدست آوردن رضایت دیگران ندارد،چگونه می تواند رضایت آن هارا بگیرد؟

2-حقوق سه گانه ای راکه انسان هابرعهده دارند،نام ببرید.

3-حق النَّفس راباذکرمثال توضیح دهید.

4-حق الله چیست؟چندمثال بیان کنید.

5-حق النّاس یعنی چه؟

6-جلوی هرگزینه نوع حقّی راکه انسان به عهده دارد،بنویسید.

نمازخواندن(             )       ورزش کردن(            )     دعوت دیگران به نماز(              )  

خریدکردن برای پیرزن همسایه(             )           ایجاد سروصدادرکلاس(            )

   کفش تنگ پوشیدن(               )    عبورنکردن ازچراغ قرمز(            )  نگاه نکردن به نامحرم(     )

7-چندنمونه ازکارهایی راکه قرآن کریم(آیه12سوره حجرات) حق النّاس شمرده ، بیان کنید.

8-قرآن کریم غیبت رابه چه چیزتشبیه کرده است؟

الف-گمان های آلوده    ب-خوردن گوشت مرده    ج-خوردن گوشت برادرمرده    د-تجسس درکاردیگران

9- عاقبت کسانی که حق استفاده مردم ازمکان های عمومی راازآن ها می گیرند،چیست؟(سخن پیامبرص)

10-دین اسلام کمک به رشدوحفاظت محیط زیست رانمونه ای ازعبادت هامی داند.  ص   غ

درس پانزدهم

1-معنی کلمه ی جهاددرعربی چیست؟

2-جهاددرفرهنگ اسلامی به چه معنامی باشد؟

3-براساس آیه « اِنَّ اللهَ اشتَری ...» خداوند ازمومنان چه چیزراخریداری می نماید؟

4-چراکسی که بادستورخداوندبه جهادبادشمنان برمی خیزد، پیروزاست؟

5-کسی که درجنگ دشمن راشکست دهدوخود سالم به شهرش بازگردد،دارای چه مقام ومرتبه ای است؟

6-انواع جهادرانام ببرید.

7-انواع جهادهارامشخص کنید.

جنگ نحمیلی عراق برایران(         )  جنگ های اُحدواحزاب (      ) جنگ خوارج(         )

نبردسپاه اسلام باحکومت های ایران وروم(        )

8-وظیفه ی مسلمانان دربرابرحاکم زورگویی که مردم رازیرسلطه گرفته وازرسیدن پیام خداوندبه آن ها جلوگیری می کند،چیست؟

9-باتوجه به آیه« وَ اَعَدّوا لَهُم...»اگردشمن ناگهان به کشورماحمله کند، وظیفه ماچیست؟(چگونه بایدبااومقابله کنیم؟)

10-فایده داشتن آمادگی ومهارت نظامی دربرابردشمن چیست؟

11-پیامبر(ص)یادگیری چه ورزش ها(فنونی )راسفارش کرده اند؟

12-خداوندچه کسانی رابه خاطریک تیرلایق رفتن به بهشت می کند؟

درس شانزدهم

1-چراخداوندمسلمانان رابهترین امت هامعرفی می کند؟

2-بنابه سخن حضرت علی(ع) چراخداوندبرخی اقوام گذشته راموردعذاب خودقرارداده است؟

3-هدف ازنهی منکرانسان های خطاکارچیست؟

4-ساده ترین روش امربه معروف کدام است؟

5-کدام شیوه امربه معروف تأثیربیشتری دارد؟

الف-زبانی   ب-عملی   ج-ترک محل    د-تشویق

6-انواع شیوه های امربه معروف رانام ببرید.

7-نوع امربه معروف رادرکارهای زیربنویسید.

به علی می گویَم نمازت راآهسته بخوان(            )

به حسین می گویَم، من اکنون که اذان است می خواهم به نمازبروم(          )

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...
 
 
بالای صفحه