تبلیغات
مجله دینی المصباح - جدول قرآنی

مجله دینی المصباح
 
آموزش دینی و قران و عربی دبیرستان دوره اول
اپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویج

 

جدول قرآنی

درجدول زیر نام سوره های قرآن راکه  درحرف (ل) مشترک هستندرا درجهت افقی-عمودی ومورب بنویسید. 

                                                                    

 

 

 

 

ل

 

 

 

 

 
اپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویجاپلود عكس ایران ویج اپلود عكس ایران ویج
طبقه بندی: چیستان، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 20 خرداد 1391 توسط علی ابادی